Privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR "ID MĒBELES" PERSONAS DATU APSTRĀDES KĀRTĪBU (GDPR)

Lūdzam iepazīties ar zemāk norādīto informāciju par to, kā mēs, SIA KLZ apstrādājam fizisko personu datus, proti, kāds ir datu apstrādes nolūks, apjoms, aizsardzības kārtība un apstrādes termiņš.

Vispārīga informācija. GDPR – kas tas ir?

GDPR jeb General Data Protection Regulation ir nosaukums regulai Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā - GDPR).

GDPR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā (ES)  un saskaņot Eiropas valstu tiesību normas. Regulu 2016. gada 27. aprīlī pieņēma Eiropas Parlaments.

GDPR neaizliedz iegūt un apstrādāt personas datus, bet nosaka principus par datu apstrādi, uzglabāšanu un dzēšanu.

Latvijā regula stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā un aizstās pašreizējo Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

GDPR prasības attiecas uz visiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kas apstrādā privātpersonu datus. Tās jāievēro ne tikai bankām, bet arī apdrošināšanas kompānijām, medicīnas iestādēm, mazumtirgotājiem un citiem.

Regula attiecas tikai uz privātpersonu datiem. Tomēr arī juridisko personu dati var ietvert privātpersonu datus – piemēram, informācija par īpašniekiem, valdes locekļiem u.c. Gadījumā, ja uzņēmumam ir tikai viens īpašnieks, tad dati par uzņēmumu var attiekties arī uz īpašnieku kā privātpersonu.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA KLZ, reģistrācijas Nr.56101013081, juridiskā adrese: Liepājas iela 22a, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@idmebeles.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē darba laikā var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24.punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Par Personas datiem noteikti uzskatāmi tādi dati kā: vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, klienta juridiskās personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, klienta saņemto pakalpojumu un veikto pasūtījumu dati, ziņas par ienākumiem, kā arī citi dati, ko esiet mums sniedzis, lai mēs jums varētu sniegt savus pakalpojumus.

4. Šo datu apstrādes kārtību mēs piemērojam privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

5. Mēs rūpējamies par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojam Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Datu apstrādes kārtība ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz mums attiecīgus datus.

Personas datu apstrādes nolūki

8.Mēs apstrādājam saņemtos personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
Biznesa plānošanai un analītikai:
    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz mums attiecīgus datus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. Mēs apstrādājam personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
10. Mūsu likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
Personas datu apstrāde

11. Mēs apstrādājam Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai mēs varam pilnvarot mūsu grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegāde, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, mūsu grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā mūsu rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par mūsu datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un mums ir tiesības nodot savas grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

13. Mūsu sadarbības partneri un mūsu grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar likuma prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei mūsu uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

14. Mēs aizsargājam Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
Personas datu saņēmēju kategorijas

15. Mēs neizpaužam trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
Personas datu glabāšanas ilgums

16. Mēs glabājam un apstrādājam Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
17. Pēc tam, kad 16. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

18. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi un pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

19. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz mūsu likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no mūsu pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

20. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
21. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināmies par Klienta identitāti, izvērtējam pieprasījumu un izpildām to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

22. Mēs atbildi Klientam nosūtam pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

23. Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

24. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pakalpojumu pieteikšanas formās, mūsu pakalpojumu portālos/lietotnēs, mūsu vai citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē vai dodot rakstisku piekrišanu pie līguma parakstīšanas.

25. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota vai citā ērtā un nepārprotamā veidā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

26. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

27. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

28. Mēs veicam saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, pašapkalpošanās kontos, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

29. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi mēs veicam uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, par pakalpojuma saņemšanu un izpildi vai preces pasūtījumu, informāciju par rēķiniem un to apmaksas termiņiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

30. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par mūsu un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) mēs veicam saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

31. Klients piekrišanu mūsu un/vai mūsu sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pakalpojumu pieteikšanas formās, mūsu pakalpojumu portālos/lietotnēs, mūsu vai citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē vai dodot rakstisku piekrišanu pie līguma parakstīšanas.

32. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
33. Mēs pārtraucam komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

34. Mūsu mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi atrunāti atsevišķi.

35. Mūsu mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko mēs nenesam atbildību.

Citi noteikumi

36. Mums ir tiesības veikt papildinājumus personas datu apstrādes kārtībā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot to mūsu mājaslapā.
   Nosūti mums ziņu